Inici / Arbitratge / Clàusules d'arbitratge

Clàusules d'arbitratge

CLÀUSULA D’ARBITRATGE PER A ESTATUTS DE FEDERACIÓ ESPORTIVA

 

 Proposta d’article a incorporar en els Estatuts de la Federació, en el capítol dedicat al

règim disciplinari.

“Els litigis i controvèrsies derivats de decisions, actes o resolucions de la Federació Catalana de

_______________ sobre matèries de lliure disposició d’acord a dret, seran sotmesos de forma

exclusiva a l’arbitratge del Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya (TAEC), que resoldrà la

controvèrsia amb subjecció als seus Estatuts, el Reglament de procediment i la normativa

vigent aplicable; renunciant les parts al seu propi fur.

La sol·licitud d’arbitratge davant del TAEC resta subjecta a prescripció i caducitat d’acord als

terminis i condicions que correspongui a cada acció segons l’ordenament jurídic general. “

 

 

CLÀUSULA D’ARBITRATGE PER A ESPORTISTES, TÈCNICS I ÀRBITRES FEDERATS

 És imprescindible que els federats acceptin de forma expressa la submissió a l’arbitratge

del TAEC pels conflictes i litigis amb la Federació sobre matèries de lliure disposició en

dret, renunciant al seu propi fur.

 A l’efecte, es recomana la inclusió de la següent disposició en el formulari de sol·licitud de

Llicència que el federat o federada hauria de marcar en prova de conformitat:

“En renúncia del meu propi fur, accepto i em sotmeto en exclusiva a l’arbitratge del Tribunal

d’Arbitratge Esportiu de Catalunya per a la resolució dels conflictes i litigis que puguin sorgir

sobre matèries de lliure disposició en dret amb la Federació Catalana de _______________,

amb subjecció als Estatuts i reglaments del TAEC i la normativa vigent aplicable”.

 

 

CLÀUSULA D’ARBITRATGE PER A ESTATUTS DE CLUB ESPORTIU

 Proposta d’article a incorporar en els Estatuts del Club, en el capítol dedicat al règim

disciplinari

“Els litigis i conflictes que es derivin dels acords adoptats pels òrgans de govern del Club sobre

matèries de lliure disposició en dret seran sotmesos de forma exclusiva a l’arbitratge del

Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya (TAEC), que resoldrà la controvèrsia amb subjecció

als seus Estatuts, el Reglament de procediment i la normativa vigent aplicable; renunciant les

parts al seu propi fur.

Igualment, contra les decisions en matèria de disciplina associativa que imposi la Junta

Directiva del Club, es pot interposar recurs de forma exclusiva davant del Tribunal d’Arbitratge

Esportiu de Catalunya (TAEC) que resoldrà en arbitratge amb subjecció als seus Estatuts, el

Reglament de procediment i la normativa vigent aplicable; renunciant les parts al seu propi fur.

La sol·licitud d’arbitratge davant del TAEC resta subjecta a prescripció i caducitat d’acord als

terminis i condicions que correspongui a cada acció segons l’ordenament jurídic general. “

 

 

CLÀUSULA D’ARBITRATGE PER A CONTRACTE

“Art. XX.- JURISDICCIÓ

Les parts, en renúncia del seu propi fur si el tinguessin, se sotmeten en exclusiva al Tribunal

d’Arbitratge Esportiu de Catalunya per a la resolució de qualsevol conflicte que es derivi de

l’aplicació del present contracte. El Tribunal, amb seu a Barcelona, resoldrà de forma definitiva

en arbitratge d’acord als seus Estatuts, Reglament de Procediment i la normativa vigent

aplicable.

La formació estarà formada per un o tres àrbitres; amb especials coneixements en ________

La llengua de l’arbitratge serà _________”

 

 

PACTE ARBITRAL POSTERIOR A LA CONTROVÈRSIA

“Primer.- Breu descripció de la controvèrsia

Segon.- La controvèrsia serà sotmesa exclusivament a l’arbitratge del Tribunal d’Arbitratge

Esportiu de Catalunya, amb seu a Barcelona, que resoldrà de forma definitiva d’acord als seus

Estatuts, Reglaments i la normativa vigent aplicable.

Tercer.- La formació estarà composta per:

- Opció a)

La formació encarregada de la resolució del litigi en el si del TAEC estarà formada per

un sol àrbitre o àrbitra, amb coneixements específics en______, designat pel President

o Presidenta de la Cambra d’Arbitratge.

- Opció b)

La formació encarregada de la resolució del litigi en el si del TAEC estarà formada per

tres àrbitres. Cada part designarà el següent àrbitre o àrbitra:

o demandant: Sr./Sra. _______________ (incloure el nom d’un àrbitre o àrbitra

previst al llistat del TAEC)

o contrapart: Sr./Sra. _______________ (incloure el nom d’un àrbitre o àrbitra

previst al llistat del TAEC)

o Aquests dos àrbitres designaran el tercer àrbitre o àrbitra de la formació, que

en serà el President o Presidenta, en el termini màxim de cinc dies des de la

signatura del present conveni arbitral. Transcorregut aquest termini sense

acord, correspondrà la designació del tercer àrbitre o àrbitra al President o

Presidenta de la Cambra d’Arbitratge. “

El Tribunal d'Arbritatge Esportiu de Catalunya és una institució jurídica privada que apareix com una forma de justícia alternativa, en ser una opció diferent a l'administració ordinària de justícia. Les matèries esportives sotmeses hauran de ser de lliure disposició de les parts d'acord al Dret existent