Inici / El Tribunal / Estatuts del TAEC

Estatuts del TAEC

Per poder donar resposta a aquesta necessitat de resolució ràpida i especialitzada dels conflictes que apareixen a l’esport, la UFEC ha considerat convenient i necessari impulsar la creació d’un Tribunal Arbitral específic de l’esport a Catalunya, acord que va ser aprovat a l’Assemblea General de l’entitat del 22 d’abril de 2016. Amb l’objectiu de garantir la independència jurídica i de funcionament del Tribunal, la UFEC ha convingut associar-se amb el Consell de l’Advocacia de Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’activitat física i de l’esport en la denominada Associació d’arbitratge i mediació esportiva de Catalunya. Per aquest motiu l’Assemblea de l’Associació ha aprovat el present Reglament pel qual es crea el Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya (TAEC); una jurisdicció arbitral esportiva que garanteixi als agents del sector la resolució de les seves controvèrsies en un marc d’absoluta imparcialitat i rapidesa, en dret o en equitat, comptant amb els especialistes del sector, amb subjecció a l’acord de voluntats previ i en observança a un procediment degudament reglat.

El present Reglament defineix l’estructura i composició del TAEC, preservant com a objectiu principal de la institució la garantia d’imparcialitat en les seves resolucions. L’estructura de la institució respon a una configuració jeràrquica la direcció de la qual s’encarregarà a una Cambra de Govern del Tribunal amb una composició representativa dels principals agents del sector.

Consultar Estatuts del TAEC

El Tribunal d'Arbritatge Esportiu de Catalunya és una institució jurídica privada que apareix com una forma de justícia alternativa, en ser una opció diferent a l'administració ordinària de justícia. Les matèries esportives sotmeses hauran de ser de lliure disposició de les parts d'acord al Dret existent