CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SITE

1 Les Condicions Generals i la seva acceptació
El present avís legal (a partir d’ara «Condicions Generals») regula l’ús del servei del lloc d’internet «www.taec.cat» (en endavant «Site») que Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya (en endavant «TAEC») posa a disposició dels usuaris d’internet.
La utilització del Site atribueix la condició d’usuari del Site (en endavant «Usuari») i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per TAEC i de la legalitat vigent promulgada per la CE i el Govern Espanyol (en endavant «Legalitat Vigent») en el moment en què l’Usuari accedeixi al Site. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals següents en cadascuna de les ocasions en què es proposi d’utilitzar el Site ja que aquest pot tenir modificacions.
La utilització d’alguns serveis oferts als Usuaris a través del Site es troba sotmesa a condicions particulars pròpies (en endavant «Condicions Particulars») que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes Condicions Generals. Així doncs, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament les Condicions Particulars corresponents.
Tanmateix, la utilització del Site es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’Usuari per TAEC els quals substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes Condicions Generals.

2 Objecte.
A través del Site, ufec.org facilita a l’Usuari l’accés a informació (en endavant «Continguts») i la utilització de diversos serveis (en endavant «Serveis») posats a disposició per TAEC o per terceres persones.

3 Límits del Servei

3.1 Propietat intel·lectual del Site
El present Site constitueix una obra l’autor de la qual és TAEC segons els articles 5 i següents del text refós de la llei de Propietat Intel·lectual (R.D. Leg. 1/1996).
Totes les marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe, així com totes les obres integrades que apareixen en el Site són propietat de TAEC o de terceres persones que han autoritzat TAEC a fer-ne ús.
Tanmateix, els Continguts són propietat intel·lectual de TAEC o de terceres persones.
Les reproduccions, en suport paper o informàtic, dels Continguts totals o parcials del Site mencionat estan autoritzades amb la condició de què el seu ús sigui estrictament personal, que s’exclogui la seva utilització amb finalitat publicitària i/o comercial i també en els casos que no es contemplin dins dels usos autoritzats dels articles 31 a 40bis del text refós de la llei de Propietat Intel·lectual (R.D. Leg. 1/1996).

3.2 Codi Ètic de Respecte Comercial
UFEC es compromet a no enviar publicitat, ni qualsevol altra comunicació amb finalitat comercial o altra a Usuaris del Site sense que existeixi una sol·licitud prèvia o consentiment, segons l’establert a la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

3.3 Accés al Site
La prestació dels Continguts i Serveis per part de TAEC té caràcter gratuït per als Usuaris. Malgrat això, alguns dels Serveis oferts per TAEC o per terceres persones a través del Site estan sotmesos al pagament d’un preu en la forma que es descrigui a les Condicions Particulars corresponents.

3.4 Registre d’Usuari
Generalment la prestació dels Continguts no exigeix la subscripció prèvia o registre de l’Usuari. No obstant, TAEC condiciona la utilització d’alguns dels Continguts i Serveis a emplenar les dades del registre d’usuari corresponent.

3.5 Tractament confidencial de la informació
Per utilitzar alguns dels Serveis, l’Usuari ha de proporcionar prèviament a TAEC algunes dades de caràcter personal (en endavant «Dades Personals»). TAEC tractarà de forma automatitzada les Dades Personals amb les finalitats i condicions definides a la política de privacitat publicada al Site.
TAEC ha adoptat els nivells de seguretat i protecció de les Dades Personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques addicionals de protecció. No obstant, l’Usuari ha de ser conscient de què les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.
(Vegeu «SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT»)

3.6 Menors d’edat
Per fer ús dels Serveis, els menors d’edat han d’obtenir prèviament el permís dels pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de totes les actuacions realitzades pels menors que tinguin a càrrec seu.
La plena responsabilitat en la determinació dels Continguts i Serveis concrets a què accedeixin els menors d’edat correspon als adults a càrrec dels quals es trobin. Internet però, fa possible l’accés a Continguts que poden no ser adequats per a menors, per la qual cosa s’informa a l’Usuari de l’existència de mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten de limitar els Continguts disponibles i, encara que no resultin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

4 Drets i obligacions dels Usuaris

4.1 Propietat intel·lectual del Site
L’Usuari que accedeix al Site no pot en cap cas copiar-lo, modificar-lo, ni crear nous productes o serveis derivats de la informació o dels elements continguts en ell a excepció d’allò que s’exposa a l’apartat 3.1.
Tota reproducció, representació, utilització o modificació, per a qualsevol procés i amb qualsevol suport, de tot o part del Site, sense autorització prèvia de TAEC, està estrictament prohibida i constitueix un delicte tipificat als articles 270 i 271 del Codi Penal vigent, amb condemnes de fins a quatre anys de presó sense perjudici de la responsabilitat civil derivada del citat delicte conforme a l’establert als articles 138 i següents del text refós de la llei de Propietat Intel·lectual (R.D. Leg. 1/1996).

4.2 Codi Ètic de Respecte Comercial
El fet de ser Usuari obliga a abstenir-se de:
(I) Recaptar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat, o qualsevol altra comunicació amb finalitat comercial a terceres persones sense la seva sol·licitud prèvia o consentiment.
(II) Remetre missatges no sol·licitats ni acceptats prèviament a una pluralitat de persones.
(III) Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament acceptats.
(IV) Utilitzar llistes de distribució accessibles a través dels Serveis per a la realització de les activitats esmentades als apartats (I) (II) i (III) .
(V) Posar a disposició de terceres persones, amb qualsevol finalitat, dades extretes de llistes de distribució.

4.3 Accés al Site
L’Usuari accepta voluntàriament que l’accés al Site (Continguts i Serveis) es dóna sota la seva responsabilitat únicament i exclusiva.
El fet de ser Usuari registrat dóna dret a:
(I) Accedir al Site d’acord amb els termes establerts a les Condicions Generals publicades en el moment de connexió.
(II) Cancel·lar l’activitat pròpia en el Site en el moment que desitgi. No obstant, TAEC condiciona la cancel·lació d’alguns dels Serveis segons s’estableixi a les Condicions Particulars dels esmentats Serveis.
El fet de ser Usuari registrat obliga a:
(I) Acceptar plenament i sense reserves la Legalitat Vigent, totes les Condicions Generals, les Condicions Particulars de determinats Serveis i altres avisos, instruccions i reglaments d’ús publicats.
(II) Prevenir l’accés al Site a terceres persones. No subministrar mai dades d’accés a qualssevol dels Continguts o Serveis exclusius. L’Usuari (vostè) és l’únic responsable de la conservació del caràcter confidencial del seu compte, de la seva contrasenya (password) i de totes les accions que es puguin realitzar en el seu compte i/o amb el seu password. Es responsabilitza d’informar immediatament a TAEC de qualsevol ús no autoritzat del seu compte i/o del seu password.
(III) Desconnectar l’accés al Site després de cada sessió per qüestions de seguretat per preservar les seves Dades Personals confidencials.

4.4 Registre d’Usuari
Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels Serveis haurà de ser veritat. Així doncs, l’Usuari dóna fe de l’autenticitat de totes les dades que comuniqui a través dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. Igualment és responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a TAEC permanentment actualitzada de manera que respongui en cada moment a la situació real de l’Usuari. L’Usuari és sempre l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a TAEC o a terceres persones per la informació que faciliti.

4.5 Tractament de la Informació Confidencial
El fet de ser Usuari registrat dóna dret a:
(I) Accedir a la Informació Confidencial a través del Site d’acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes en el moment de l’intercanvi.
(II) Modificar o cancel·lar de la pròpia Informació Confidencial en el moment que ho desitgi. No obstant, TAEC condiciona la cancel·lació d’algunes de les Dades Personals segons les Condicions Particulars del servei i la Legalitat Vigent.
El fet de ser Usuari registrat obliga a:
(I) Adherir-se i acomplir estrictament el Codi Ètic de Respecte Comercial de TAEC en referència al tractament de la Informació Confidencial.
(Vegeu «SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT»)

4.6 Tractament dels Continguts
El fet de ser Usuari registrat dóna dret a:
(I) Accedir als Continguts oferts pel Site d’acord a la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes.
(II) Accedir als Continguts oferts per terceres persones d’acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes.
El fet de ser Usuari registrat obliga a:
(I) Utilitzar els Continguts de forma diligent, correcta, lícita i d’acord a la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes en el moment de la contractació.
(II) No utilitzar els Continguts de forma, finalitat i/o efectes contraris a la llei.
(III) No permetre l’accés als Continguts a terceres persones.

4.7 Ús dels Serveis
El fet de ser Usuari Registrat dóna dret a:
(I) Accedir i usar els Serveis oferts pel Site d’acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes en el moment de la contractació.
(II) Accedir i usar els Serveis oferts per terceres persones d’acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes en el moment de la contractació.
El fet de ser Usuari Registrat obliga a:
(I) Utilitzar els Serveis i Continguts conforme estableix la Legalitat Vigent, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de diversos Serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions donats a conèixer i, també, amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
(II) Abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitat o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de terceres persones, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de TAEC, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’internet (hardware i software).
(III) No permetre l’accés als Serveis a terceres persones.

5 Exclusió de garanties i de responsabilitat

5.1 Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Site i dels Serveis

5.1.1. Disponibilitat i continuïtat
TAEC no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Site i dels Serveis quan hi hagi causes justificables. TAEC advertirá prèviament de les interrupcions en el funcionament del Site i dels Serveis.
TAEC S’EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDRE JURÍDIC, DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN OCASIONAR PER FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMENT DEL SITE I DELS SERVEIS. TAEC NO ES RESPONSABILITZA DE LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS PUGUIN ATRIBUIR AL SITE I ALS SERVEIS, A LA FALIBILITAT DEL SITE I DELS SERVEIS I PARTICULARMENT, PERÒ NO DE FORMA EXCLUSIVA, DELS ERRORS EN L’ACCÉS A LES DIFERENTS PÀGINES WEB DEL SITE O A LES PÀGINES DES D’ON ES PRESTEN ELS SERVEIS.

5.1.2. Privacitat i seguretat en la utilització dels Serveis
TAEC no garanteix la privacitat ni la seguretat de la utilització del Site i dels Serveis i, en particular, no garanteix que terceres persones no autoritzades tinguin coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan del Site i dels Serveis.
TAEC S’EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDRE JURÍDIC, DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE SIGUIN DEGUTS AL CONEIXEMENT QUE PUGUIN TENIR TERCERES PERSONES NO AUTORITZADES DE LA CLASSE, CONDICIONS, CARACTERÍSTIQUES I CIRCUMSTÀNCIES DE L’ÚS QUE ELS USUARIS FAN DEL SITE I DELS SERVEIS.

5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel Contingut

5.2.1. Qualitat
TAEC no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
TAEC S’EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDRE JURÍDIC, DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE SIGUIN DEGUTS A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D’ALTRES ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS ELS QUALS PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.

5.2.2. Licitud, fiabilitat i utilitat
TAEC no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts.
TAEC S’EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDRE JURÍDIC, DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE SIGUIN DEGUTS A LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSTA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS, I PARTICULARMENT, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, PELS DANYS DEGUTS A:
(A) L’INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I ELS BONS COSTUMS GENERALMENT ACCEPTATS O L’ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSTA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS.
(B) LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA IMATGE DE LES PERSONES; DELS DRETS DE PROPIETAT I DE QUALSEVOL ALTRA NATURALESA PERTANYENTS A UNA TERCERA PERSONA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSTA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS.
(C) LA REALITZACIÓ D’ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSTA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS.
(D) LA MANCA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIÓ, PERTINENÇA I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS.
(E) L’ÚS INADEQUAT PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PELS CONTINGUTS;
(F) L’INCOMPLIMENT, RETARD EN L’ACOMPLIMENT, ACOMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERES PERSONES I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERES PERSONES A TRAVÉS DE O AMB MOTIU DE L’ACCÉS ALS CONTINGUTS.
(G) ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DE CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, POSATS A DISPOSICIÓ, REBUTS O OBTINGUTS ALS QUALS S’HI HAGI ACCEDIT A TRAVÉS DEL SITE O DELS SERVEIS.

5.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustió i actualitat
TAEC no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustió i actualitat dels continguts.
TAEC S’EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDRE JURÍDIC, DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE SIGUIN DEGUTS A LA MANCA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIÓ I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS:

5.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts i Serveis prestats per terceres persones a través del Site

5.3.1.- Qualitat
TAEC no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts i Serveis prestats per terceres persones a través del site els quals puguin produir alteracions al seu sistema informàtic (software i hardware) o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic.
TAEC S’EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDRE JURÍDIC, DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE SIGUIN DEGUTS A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D’ALTRES ELEMENTS LESIUS EN ELS CONTINGUTS I SERVEIS PRESTATS PER TERCERES PERSONES A TRAVÉS DEL SITE ELS QUALS PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.
5.3.2.Licitud, fiabilitat i utilitat
TAEC no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts i Serveis prestats per terceres persones a través del Site.
TAEC S’EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDRE JURÍDIC, DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE SIGUIN DEGUTS ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERES PERSONES A TRAVÉS DEL SITE, I PARTICULARMENT, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS DEGUTS A:
(A) L’INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I ELS BONS COSTUMS GENERALMENT ACCEPTATS O L’ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERES PERSONES A TRAVÉS DEL SITE.
(B) LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA IMATGE DE LES PERSONES; DELS DRETS DE PROPIETAT I DE QUALSEVOL ALTRA NATURALESA PERTANYENTS A UNA TERCERA PERSONA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERES PERSONES A TRAVÉS DEL SITE.
(C) LA REALITZACIÓ D’ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERES PERSONES A TRAVÉS DEL SITE.
(D) LA MANCA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIÓ, PERTINENÇA I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, REBUTS, OBTINGUTS, POSATS A DISPOSICIÓ O ACCESSIBLES MITJANÇANT ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERES PERSONES A TRAVÉS DEL SITE.
(E) L’ÚS ’INADEQUAT PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT I DE LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERES PERSONES A TRAVÉS DEL SITE.
(F) L’INCOMPLIMENT, RETARD EN L’ACOMPLIMENT, ACOMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERES PERSONES I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERES PERSONES EN RELACIÓ O AMB MOTIU DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS DEL SITE.
(G) ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERES PERSONES A TRAVÉS DEL SITE.

5.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, Continguts i Serveis allotjats fora del Site
El Site posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (links, banners, botons…) els quals permeten d’accedir a d’altres llocs web pertanyents i/o gestionats per terceres persones (en endavant “Llocs enllaçats”. La instal·lació d’aquests enllaços té com a únic objectiu facilitar als Usuaris la recerca i accés a la informació, Continguts i Serveis disponibles a internet.
TAEC no ofereix ni comercialitza per ell mateix, ni per mitjà de terceres persones, la informació, Continguts i Serveis disponibles en Llocs enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni els fa seus. L’Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, Continguts i Serveis existents en els Llocs enllaçats.
TAEC NO GARANTEIX NI ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA CLASSE QUE PUGUIN SER DEGUTS A:
(a) EL FUNCIONAMENT, DISPONIBILITAT, ACCESSIBILITAT O CONTINUÏTAT DELS LLOCS ENLLAÇATS.
(b) EL MANTENIMENT DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS.
(c) LA PRESTACIÓ O TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS.
(d) LA QUALITAT, LICITUD, FIABILITAT I UTILITAT DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS AMB ELS MATEIXOS TERMES I AMB LA MATEIXA EXTENSIÓ EXPOSATS A LES CONDICIONS GENERALS, APARTATS 5.2 I 5.3 RESPECTE DELS CONTINGUTS I SERVEIS PRESTATS PER TERCERES PERSONES A TRAVÉS DEL SITE

5.5. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Site, dels Serveis i dels Continguts pels Usuaris
TAEC no té l’obligació de controlar i no controla l’ús que els Usuaris fan del Site, dels Continguts i Serveis; en particular, TAEC no garanteix que els Usuaris usin el Site, els Serveis i Continguts amb conformitat amb aquest Avís legal i amb les Condicions Generals i Condicions Particulars que resultin de la seva aplicació ni que ho facin de forma diligent i prudent. TAEC tampoc té l’obligació de verificar o no verificar la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustió i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre ells mateixos a d’altres Usuaris.
TAEC S’EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDRE JURÍDIC, DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE SIGUIN DEGUTS A L’ÚS DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS PER PART DELS USUARIS O QUE SIGUIN DEGUTS A LA MANCA DE VERACITAT, VIGÈNCIA, EXHAUSTIÓ I/O AUTENTICITAT DE LA INFORMACIÓ QUE ELS USUARIS PROPORCIONEN A D’ALTRES USUARIS SOBRE ELLS MATEIXOS I, PARTICULARMENT, ENCARA QUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER DEGUTS A LA SUPLANTACIÓ DE LA PERSONALITAT D’UNA TERCERA PERSONA EFECTUADA PER UN USUARI EN QUALSEVOL CLASSE DE COMUNICACIÓ REALITZADA A TRAVÉS DEL SITE.

6 Notificacions
Totes les notificacions i comunicacions (en endavant «Notificacions») per part de l’Usuari a TAEC es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan s’adrecin al departament d’administració d’alguna de les formes següents:
(I) Tramesa per correu postal a l’adreça següent:
Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya.
Rambla Catalunya, 81 (08008) – BARCELONA(II) Tramesa per correu electrònic a l’adreça següent:
c.martin@ufec.cat
Totes les Notificacions per part de TAEC a l’Usuari es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin d’alguna de les maneres següents:
(I) Tramesa per correu postal al domicili de l’Usuari quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de TAEC
(II) Tramesa per correu electrònic a la bústia de l’Usuari quan aquesta hagi estat prèviament posada en coneixement de TAEC.
(III) Comunicació per mitjà d’una trucada telefònica al número de telèfon de l’Usuari quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de TAEC.

7 Retirada i suspensió dels Serveis
TAEC podrà retirar o suspendre en qualsevol moment, i sense necessitat d’avís previ, la prestació dels Serveis als Usuaris que incompleixin l’establert a les Condicions Generals.

8 Durada i cancel·lació
La prestació del Servei de Site i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. TAEC, no obstant, està autoritzat a donar per acabada o suspendre la prestació del Servei del Site i/o de qualssevol Serveis en qualsevol moment, sense perjudici d’allò que hi hagi exposat al respecte a les corresponents Condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible TAEC advertirà prèviament de la terminació o suspensió de la prestació del Servei de Site i dels altres Serveis.

9 Legislació aplicable
Les Condicions Generals presents estan sotmeses en tots i cadascun dels seus apartats a la llei espanyola. En cas de litigi, només tindran competència els tribunals espanyols.